Trapezes integritetspolicy


Din integritet är viktig för oss. Trapeze Group ("Trapeze") värnar om din integritet och har åtagit sig att skydda den identifierbara information ("Personuppgifter") vi samlar in om dig. Syftet med denna integritetspolicy är att förklara hur vi går tillväga för att skydda dina personuppgifter och att informera dig om hur och varför vi samlar in sådana uppgifter. Syftet är också att tillhandahålla vår kontaktinformation, så att du kan nå oss om du har frågor om integritetspolicyn.

Vi värnar om din integritet och skyddar dina personuppgifter genom att inte sälja, hyra ut eller låna ut dina uppgifter till tredje man. Vi kommer också att respektera din integritet i de fall vi kontaktar dig med erbjudanden om olika produkter och tjänster. Du kommer att ha kontroll över hur vi utverkar, använder och lämnar ut uppgifter om dig, och du kommer att ha tillgång till de uppgifter som vi har om dig.

Varför samlar Trapeze in personuppgifter?

Trapeze samlar in personuppgifter och använder dem för att

 • Etablera identitet
 • Genomföra nödvändiga identitets- och säkerhetsverifieringar
 • Genomföra transaktioner och bedriva affärsverksamhet
 • Leverera produkter och tjänster
 • Tillhandahålla kundsupport och -service
 • Tillhandahålla tjänsteleveranser
 • Tillhandahålla information
 • Förbättra produkter, tjänster och tjänsteleveranser
 • Förbättra vår förståelse för dina behov och intressen, samt utröna vilka produkter och tjänster som kan vara lämpliga för dig
 • Rekommendera specifika produkter och tjänster som du kan vara i behov av
 • Besvara frågor och lösa problem
 • Skydda dig och oss mot felaktigheter och bedrägerier, och
 • Samarbeta med polis och myndigheter när så krävs, i enlighet med tillämpliga lagar och domstolsbeslut

Trapeze kommer att samla in, använda och kan komma att lämna ut personuppgifter enbart av skäl som kan anses rimliga under omständigheterna. Trapeze strävar efter att samla in så få uppgifter som möjligt.

Observera att insamlad statistik och information, där enskilda individers identitet inte kan urskiljas, inte definieras som personuppgifter. Trapeze förbehåller sig rätten att använda insamlad information på det sätt som vi, efter eget gottfinnande, finner lämpligt. Sådan insamlad information kan komma att användas i flera syften, inbegripet men inte begränsat till att ta fram användarstatistik och informationsöversikter som kan användas som underlag för en mer effektiv marknadsföring av våra produkter och tjänster.  Insamlad statistik och information kommer inte att innehålla personuppgifter.

Vilken typ av personuppgifter kan Trapeze komma att samla in?

Trapeze samlar in olika typer av personuppgifter. När du gör affärer med eller på annat sätt samarbetar eller interagerar med Trapeze, eller när du tar emot produkter och tjänster från eller genom Trapeze, kan du bli ombedd att tillhandahålla

 • Geografiska (fysiska) adresser
 • Demografisk information
 • E-postadresser
 • Telefonnummer och annan kontaktinformation
 • Namn (förnamn och efternamn eller annat familjenamn)
 • Transportinformation
 • Fakturauppgifter
 • Transaktionshistorik
 • Preferenser vid användning av webbplatsen
 • Feedback om Trapezes verksamhet, tjänster, webbplats och PR
 • IP-adresser
 • Tidpunkt och datum för access till webbplatsservrar
 • Språk
 • Personliga preferenser
 • Produkt- och tjänstepreferenser
 • Typer av webbläsare och konfigurationer
 • Diverse administrativ information och trafikdata

Att tillhandahålla en viss typ av uppgifter, såsom statlig information, tillstånd som utfärdats av den privata sektorn eller andra typer av licenser, tillstånd och intyg, såsom körkort, personnummer, pass, försäkringskort eller liknade är frivilligt. Det är upp till dig om du vill tillhandahålla denna typ av uppgifter eller andra lämpliga legitimationshandlingar.

Hur går Trapeze tillväga för att samla in personuppgifter?

Trapeze samlar endast in personuppgifter som du frivilligt har tillhandahållit eller har samtyckt till att tillhandahålla. Trapeze kommer inte att samla in några personuppgifter om dig utan att först informera dig om varför och hur de samlas in och hur de kommer att användas eller lämnas ut (antingen genom denna integritetspolicy eller genom ett annat meddelande i samband med att uppgifterna efterfrågas eller samlas in). Trapeze kan komma att samla in personuppgifter på flera olika sätt:

 • Med hjälp av vår webbplats.
 • Med hjälp av våra tjänster.
 • När du kommunicerar med oss (öga mot öga, via e-post, på telefon, per brev eller på andra sätt).
 • I samband med att du ger feedback om Trapezes verksamhet, tjänster, webbplats och PR.
 • När du registrerar dig hos oss för att ta del av våra tjänster eller för att ladda ner vår programvara, eller när du registrerar ett konto hos oss.
 • Genom kund-, medlems-, mottagar- eller tjänstelistor som på laglig väg tillhandahållits från tredje man.
 • När du fyller i pappersblanketter eller elektroniska formulär.
 • Genom kakor (cookies) på webbplatsen – kakor (cookies) används för att identifiera besökare (mer exakt: besökarens webbläsare) och kan skickas från en webbplats till din dators hårddisk via webbläsaren du använder. Du kan välja att inte tillåta kakor (cookies) genom att ändra inställningarna i webbläsaren. Om du inte tillåter kakor (cookies) kan du dock hindras från att använda vissa funktioner på webbsidan. Information som har samlas in genom kakor (cookies) används för att förbättra Trapezes tjänster.
 • Genom giffar – giffar eller spårningspixlar är små, grafiska bilder som gör det möjligt för webbadministratören att samla in specifika uppgifter och kartlägga användarnas aktiviteter på webbplatsen. En giff är en mycket liten pixel som är osynlig för användaren. Trapeze använder giffar för att samla in uppgifter som inte är personliga till sin natur.
 • Insamling av information om klickströmmar – insamling av information om klickströmmar är en teknik som gör det möjligt webbadministratörer att spåra användarnas rörelser på en specifik webbplats eller rörelser mellan olika webbplatser via länkar. Trapeze samlar in denna typ av information från besökare på http://www.trapezegroup.com
 • Trapeze samlar också in information om trafiken på webbplatsen. Trafiken analyseras för att avgöra vilka produkter och tjänster som kan intressera våra besökare, samt för att förbättra webbplatsen och våra produkter, tjänster och erbjudanden.

Vi kan även komma att undersöka och analysera vilka produkter och tjänster du använder för att kunna erbjuda dig andra produkter som vi tror att du kan ha nytta av. För samma syften samlar vi också in och analyserar information från andra källor.

Under vilka omständigheter kan Trapeze komma att lämna ut personuppgifter?

Trapeze säljer inte de personuppgifter som samlas in till tredje man. Trapeze kan, i samband med att vi tillhandahåller affärstjänster och support eller levererar produkter eller tjänster, komma att låta våra dotterbolag, anställda, leverantörer och ombud ta del av insamlade personuppgifter.

Trapeze kan lämna ut personuppgifter i fall där vi är skyldiga att göra så med stöd av domstols- eller myndighetsbeslut eller om vi i god tro antar att det är nödvändigt för att skydda Trapezes rättigheter eller tillgångar, garantera allmänhetens eller våra kunders säkerhet, förhindra kriminell aktivitet, eller för att upptäcka, förebygga eller hantera falsk framställning och bedrägerier, eller undersöka anklagelser därom.

I händelse av konkurs, fusion, förvärv av tredje man, försäljning eller annan överföring av alla eller väsentligen alla Trapezes relevanta tillgångar förbehåller vi oss rätten att låta tredje man ta del av personuppgifterna som du har tillhandahållit. Uppgifterna kan i dessa fall också komma att säljas till tredje man.

Kvarhållande och avyttring

Vi sparar uppgifterna bara så länge som krävs för att på ett effektivt sätt leverera den programvara, de produkter eller de tjänster som du använder eller överväger att använda och en skälig tid därefter, eller så länge som lagen kräver det. Vi kommer antingen att förstöra eller avlägsna uppgifterna när de inte längre behövs.

Säkerhet och lagring

Trapeze strävar efter att upprätthålla den fysiska och tekniska säkerhet som krävs för att förhindra att personuppgifter försvinner, missbrukas, röjs, ändras eller kommer obehöriga tillhanda. Detta gäller också när vi avlägsnar eller förstör personuppgifter.
Personuppgifterna Trapeze samlar in från dig är strikt konfidentiella. Endast behörig personal har tillgång till personuppgifterna. Personal med tillgång till personuppgifter utbildas i integritetsskydd.

Missbruk av personuppgifter ses som en allvarlig överträdelse. Om någon av Trapezes anställda, leverantörer eller ombud begår en sådan överträdelse kan disciplinära åtgärder, såsom avsked eller uppsägning av kontrakt, komma att vidtagas. Också om en sådan överträdelse begås av en enskild person eller av en organisation kan åtgärder komma att vidtagas. Överenskommelser och avtal som slutits mellan Trapeze och den enskilde eller organisationen kan då komma att avslutas. Även rättsliga åtgärder kan komma i fråga.

Våra datasäkerhetsspecialister bygger in säkerhet i alla våra datorsystem. Det betyder att dina uppgifter alltid är skyddade när de lagras i datafiler eller hanteras av våra medarbetare. Våra system skyddar också dina uppgifter när de överförs mellan våra datacentraler, butiker och kontor. Personuppgifter kan komma att lagras eller behandlas i vilken jurisdiktion som helst där vi eller våra dotterbolag, leverantörer eller ombud finns representerade. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter samtycker du till att uppgifterna i fråga överförs till en annan jurisdiktion (inklusive till länder där sekretesslagarnas lämplighet inte har utvärderats).

Trapeze använder och kommer att fortsätta använda den teknik som är standard i branschen för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas. Trapeze kan dock inte garantera sekretess, säkerhet, tillförlitlighet eller hederlighet när det gäller information som överförs via internet eller information som lagras i externa system som är anslutna till internet.

Trapeze försöker säkerställa att tjänsteleverantörer och andra som vi delar information med har en minst lika sträng integritetspolicy som vi själva. Vi har också avrått dem från egen, icke-auktoriserad användning av personuppgifter. Trapeze kan dock inte garantera att dessa anvisningar efterföljs. 

Trapeze åtar sig ingen ersättningsskyldighet och ska inte hållas ansvarigt för några som helst skador, kostnader eller förluster som kan uppstå genom eller i samband med tredje mans anslutning till eller användning av internet. Trapeze kan inte garantera att personuppgifter som du lämnar på en extern webbplats skyddas, även om webbplatsen hänvisar eller länkar till vår webbplats. Detsamma gäller om det finns en hänvisning från vår webbplats till den externa webbplatsen.  Personuppgifter som samlas in av tredje man via externa webbplatser omfattas och regleras inte av denna integritetspolicy. Trapeze ska inte hållas ansvarigt för händelser bortom vår omedelbara kontroll. Trapeze ska inte hållas ansvarigt för några som helst direkta eller indirekta skador, följdskador eller andra skador som uppkommer i samband med användning eller offentliggörande av personuppgifter. Trapeze friskriver sig också från allt ansvar för straffskadestånd.

Kontakt

Vi fäster stor vikt vid att upprätthålla vår integritetspolicy. Vi har utarbetat riktlinjer och rutiner som underlättar för våra medarbetare och leverantörer att arbeta i enlighet med vår integritetspolicy. Våra riktlinjer och rutiner ses över och kontrolleras regelbundet och resultatet av dessa kontroller presenteras sedan för ansvarig personal.

Trapeze strävar efter att visa dig största möjliga hänsyn och respekt. Hör av dig till oss om du har frågor eller funderingar. Om du har frågor angående denna integritetspolicy, vill kontrollera att dina uppgifter stämmer, misstänker att sekretessen inte har respekterats eller vill uppdatera eller radera felaktiga personuppgifter kan du skicka e-post till privacy@trapezegroup.com. Du kan också skriva till oss på följande adress: att. Privacy Policy Manager, Trapeze Group, 5800 Explorer Drive, 5th Floor, Mississauga, ON, L4W 5K9, Kanada. Den ansvarige för integritetspolicyn kommer att titta på din fråga och besvara den inom trettio arbetsdagar. Om vi behöver förlänga svarstiden eller om vi måste avfärda din förfrågan kommer vi att meddela detta, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser.

Ålder

Trapeze fäster stor vikt vid att skydda barn och minderåriga. Barn under tretton år kommer inte avsiktligt att bli ombedda att tillhandahålla personlig information och vi kommer heller inte att med avsikt använda sådan information utan tillstånd från målsman. Om ett barns personuppgifter av misstag samlas in kommer Trapeze att vidta åtgärder för att radera dem. Denna webbplats får inte användas av någon under arton år. Personer under arton år har inte behörighet att använda denna webbplats och ombeds därför att omedelbart lämna webbplatsen.

Uppdateringar

Trapeze kommer då och då att uppdatera denna integritetspolicy. Den uppdaterade policyn kommer då att publiceras på Trapezes webbplats. Användningen av personuppgifter som lämnats till Trapeze före uppdateringen kommer att fortsätta att regleras av den policy som gällde när informationen lämnades. Vi rekommenderar att du läser om denna integritetspolicy med jämna mellanrum.

Medgivande

Genom att använda denna webbplats samtycker du till och godkänner att vi samlar in personuppgifter. Du godkänner också att vi använder dessa uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy och för de ändamål som de samlades in för att uppfylla. Om du inte samtycker måste du omedelbart sluta använda denna webbplats och avstå från att besöka den i framtiden.

Tillämplig lag

Genom att besöka och använda denna webbplats samtycker du till och godkänner att denna integritetspolicy ska lyda under och tolkas i enlighet med provinsen Ontarios lagar (utan referens eller hänsyn till kollisionsrättsliga principer).  Tvister som uppstår till följd av denna integritetspolicy ska avgöras i de federala domstolarna eller provinsdomstolarna i provinsen Ontario.